Prostorni plan

Prostorni plan uređenja Općine Magadenovac - Pročišćeni tekst odredbi za provođenje i grafičkog dijela plana.
(Sl. Glasnik Općine Magadenovac br 10/17)

 

3. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Magadenovac

Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna PPUO Magadenovac

Pročišćeni tekst Prostornog plana uređenja Općine Magadenovac

 

2. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Magadenovac

Općina Magadenovac

Školska 1

31542 Magadenovac

Hrvatska

email: opcina.magadenovac@os.t-com.hr

Tel: +385 31 647 165

Tel: +385 31 647 170

Fax: +385 31 647 123

web: www.magadenovac.hr

Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 7:30 do 15:30 sati

OIB: 47221079851

MB: 2680505

IBAN: HR8623400091857800008

Korisno

Gdje se nalazimo

Top